تبلیغات:

LinkByLink

LinkByLink 2.0.3 به روز شده

حتی زمانی که با استفاده از یک سیستم مدیریت محتوا (سیستم مدیریت محتوا) چک کردن وب سایت برای لینک های شکسته یک موضوع است. تا کنون هر کسی نمی با استفاده از یک سیستم مدیریت محتوا، و برای پیدا کردن لینک های شکسته به صفحات وب خارجی و یا برای شناسایی آدرس ایمیل نامعتبر ابزار تخصصی تر مورد نیاز است. LinkByLink آدرس این و دیگر...